Indian Institute of Metals
Delhi Chapter

 
Executive Committee 2008-2009
Chairman
Shri R K Gupta
Vice Chairman
Shri S C Suri
Shri Raj Tewari
Shri M M Bandopadhyaya
Hon. Secretary
Dr. G N Mohanty
Hon. Jt. Secretaries
Shri S.K.Verma
Shri Seshadri Bose
Hon. Treasurer
Shri V.K.Singhal
Members
Shri P N Shali
Shri A R Kaujalgi
Shri Deepak Jain
Shri B D Jethra
Shri Udyan Sen
Shri Kuldip Singh
Shri G L Mukhopadhyay
Shri P K Chatterjee
Shri M P Sharma
Shri P Kanthaswamy
Co-opted Members
Shri V N Grover
Shri V N Tyagi
Permanent Invitees
Shri R P Varshnay
Shri P K Thukral
Shri L Pugazhenthy
Shri U C Sharma