Indian Institute of Metals
Delhi Chapter

 
Executive Committee 2006-2007
Chairman
Shri R P Varshney
Vice Chairman
Shri S C Suri
Shri R K Gupta
Shri A Mondal
Hon. Secretary
Shri Deepak Jain
Hon. Jt. Secretaries
Shri Kuldip Singh
Shri G L Mukhapadhyay
Hon. Treasurer
Dr. G N Mohanty
Jt. Hon. Treasurer
Shri V C Singhal
Members
Shri P N Shali
Shri M M Bandhopadhyay
Shri B D Jethra
Shri Raj Tewari
Shri L Pugazhenthy
Shri A R Kaujalgi
Shri Udyan Sen
Shri S K Sharma
Dr.D Ravi Kumar
Shri P K Chatterjee